Σκοπός της ΘΕΘ

Το ΔΣ της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης αποφάσισε να επικοινωνεί πέραν των άλλων και μέσω του Διαδικτύου με τα μέλη του, τους άλλους Θρακικούς Συλλόγους, τους απανταχού Θρακιώτες αλλά και με όλο τον κόσμο. Η επικοινωνία αποβλέπει στην ενημέρωση επί παντός Θρακικού θέματος που αφορά στην ιστορία , τη Γεωγραφία , τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα των Θρακών από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αλλά και στη διαφώτιση του κόσμου για να μάθει τους πλαστογράφους της Ιστορίας, τα εγκλήματα της γενοκτονίας που διέπραξαν για να τους καταδικάσει και να τους κατατάξει εκεί που τους αρμόζει.

Ειδικά, αναλυτικά και βάσει του καταστατικού , ο σκοπός της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης είναι:

α. Γνωριμία και κοινωνική επαφή των προερχομένων εκ Θράκης μελών , προς σύσφιγξη του ψυχικού και ιδιαιτέρως του θρακικού δεσμού αυτών.

β. Η καλλιέργεια και η συνέχιση της Θρακικής Ιδέας ,των παραδόσεων, του εκπολιτιστικού αυτής πνεύματος, βάσει των ιστορικών και λαογραφικών κειμένων και η τόνωση της αγάπης προς κάθε τι το οποίο αφορά την Αλύτρωτη Θράκη.

γ. Η εθνική αξιοποίηση του πνευματικού θησαυρού της Θράκης και η διάδοση αυτού καταλλήλως.

δ. Η ίδρυση παραρτημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

ε. Η λειτουργία τμημάτων Θρακικών Μελετών και Αθλητισμού –Σκακιστικού.

στ. Η συστηματική μελέτη, καταγραφή, τεκμηρίωση και διάσωση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας η οποία απαντάται στη Βόρεια , Ανατολική και Δυτική Θράκη και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, η έρευνα της αλληλεπίδρασης των πολιτιστικών παραμέτρων με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας για την πολιτιστική προσέγγιση των Βαλκανικών Χωρών και προώθηση της ειρήνης.

ζ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών σε θέματα Εθνολογίας , Λαογραφίας, υλικής και άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η διάχυση και ορθή αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προς όφελος των πολιτιστικών ομάδων.

η. Η παροχή κάθε μορφής ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας που στόχο έχει τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτιστικών μειονοτήτων, η υλοποίηση ( σχεδιασμός – συντονισμός – διαχείριση) προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ , η δημιουργία, οργάνωση, υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ευαισθητοποίησης κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής βελτίωσης και προστασίας και η ανάληψη πρωτοβουλιών με έμφαση ιδίως στους τομείς της παιδείας ,της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ιστορίας , της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, της μουσικής, της μελέτης, αναστύλωσης, διάσωσης και ανάδειξης μνημείων, διατηρητέων και ιστορικών κτιρίων και περιοχών μείζονος ιστορικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

θ. Η προώθηση της ενημέρωσης (σε ειδικό και ευρύ κοινό) σε θέματα διαπολιτισμικής συνύπαρξης , η συμβολή και διαχείριση κρίσεων σχετικών με ζητήματα πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά ,η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, η καλλιέργεια πνεύματος αμοιβαίου και ποικίλων πολιτισμικών συστημάτων στα πλαίσια των αρχών της Δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και η έρευνα, η μελέτη και η επιστημονική τεκμηρίωση της ομοιομορφίας των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων των χωρών της λεκάνης της ανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής.

ι. Η ανάδειξη του έργου των Θρακικών προσωπικοτήτων Ελλήνων και μη, οι οποίοι έζησαν στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και ανέδειξαν τις αρχές της δια πολιτιστικής συνύπαρξης.

Ως μέσα προς επίτευξη του ως άνω σκοπού καθορίζονται:

α. Το ιδιόκτητο στην πλατεία Ναυαρίνου Εντευκτήριο της Εστίας, 248 τ.μ. , αξιοποιούμενο κατάλληλα (Δωρεά της Αείμνηστης Θρακιώτισας Εκπαιδευτικού εξ Αδριανουπόλεως Μυλοπούλου Ζηνοβίας.

β. Η βιβλιοθήκη της Εστίας , εμπλουτισμένη με βιβλία αναφερόμενα κατά κύριο λόγο στη Θράκη και το αναγνωστήριο της, οργανωμένο κατάλληλα, με τρόπο ώστε το περιεχόμενο αυτής να καταστεί προσιτό σε κάθε φιλίστορα Θράκα, μέλος ή μη της Εστίας, ακόμα και σε κάθε Έλληνα ή Ελληνίδα , που θα ήθελε να μελετήσει τα περί Θράκης Συγγράμματα της.

γ. Η οργάνωση και πραγματοποίηση τακτικών διαλέξεων, ομιλιών και συζητήσεων σε Θρακικά θέματα αλλά και σε διάφορα άλλα, επιστημονικά, κοινωνικά και εγκυκλοπαιδικά τοιαύτα

δ. Η έρευνα ,περισυλλογή, συγκέντρωση, διατήρηση και μελέτη των Θρακικών ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων.

ε. Η οργάνωση εκδόσεως Περιοδικού Συγγράμματος, που θα είναι προϊόν μελέτης και έρευνας πάνω σε θρακικά θέματα, επιδιωκόμενης για το σκοπό αυτό και της συνεργασίας με τα άλλα Θρακικά πνευματικά Σωματεία , ως και η έκδοση βιβλίων και πρωτοτύπων συγγραμμάτων και πραγματειών, που αναφέρονται στην Ιστορία ,Γεωγραφία και λαογραφία της Θράκης, συγκροτούμενης για το σκοπό αυτό ειδικής επιτροπής από ανθρώπους των γραμμάτων, μελών ή μη της Εστίας.

στ. Η οργάνωση και πραγματοποίηση εκθέσεων βιβλίων Θρακικού περιεχομένου, έργων ζωγραφικής ,γλυπτικής και φωτογραφικής, Θρακών Καλλιτεχνών (Ζωγράφων, Γλυπτών, Φωτογράφων) , διασωθέντων κειμηλίων και γενικά ενθυμημάτων από την Ανατολική, τη Βόρεια, (Ανατολική Ρωμυλία) και Βορειοδυτική Θράκη, καθώς και έργων Λαϊκής τέχνης.

ζ. Η συνεργασία με άλλα Θρακικά Σωματεία της Θεσσαλονίκης , καθώς και έξω από αυτή, που επιδιώκουν παραπλήσιους σκοπούς , για την ανάπτυξη και προαγωγή ευρύτερης πνευματικής ζωής του Θρακικού κόσμου.

η. Η περιοδική έξοδος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα Θρακικά της Βορείου Ελλάδας και η πραγματοποίηση σ’ αυτά εκδηλώσεων , εκθέσεων ,ομιλιών και διαλέξεων

Θρακικού περιεχομένου, για την τόνωση και διατήρηση του Θρακικού Πνεύματος και των αναμνήσεων των αλησμόνητων Πατρίδων της Θράκης.

θ. Η καθιέρωση υποτροφιών για απόρους Θράκες μαθητές και σπουδαστές ,που θα έχουν εξαιρετική επίδοση στα γράμματα ,τις επιστήμες και τις τέχνες.

ι. Η οργάνωση και πραγματοποίηση ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, χοροεσπερίδων και εκδρομών.

ια. Η καθιέρωση ανά διετία μνημόσυνου για τους πεσόντες στους αγώνες της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της απελευθέρωσης και εγκατάλειψης της Θράκης ως και τους θανούντες Ευεργέτες και Δωρητές της Θρακικής Εστίας.

Το Σωματείο δεν αναμιγνύεται στην πολιτική, διαλέξεις δε και ομιλίες ή συζητήσεις , φέρουσες κομματικό χαρακτήρα, Α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι απολύτως εντός του κέντρου.